این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

نتیجه نهایی داوری مقالات

براساس گزارش دبیرخانه علمی همایش نتیجه داوری مقالات در موارد زیر دسته بندی شده است:
 مقالاتی که برای بررسی در مجلات علمی- پژوهشی پذیرفته شدند
 مقالاتی که برای چاپ در مجموعه مقالات پذیرفته شدند و قابل ارائه در همایش هستند
 مقالاتی که برای چاپ در مجموعه مقالات پذیرفته شدند
 مقالاتی که برای چاپ در چکیده مقالات پذیرفته شدند
 مقالاتی که مورد پذیرش قرار نگرفتند
چنانچه مقاله ای به دبیرخانه ارسال شده و عنوان آن در هیچیک از جدول های زیر نیامده است، به دبیرخانه اعلام شود.
پس از اعلام نتیجه داوری مقالات ارسال شده برای مجلات علمی- پژوهشی ، مقالاتی که پذیرش انتشار در مجلات را دریافت نکنند در مجموعه مقالات منتشر می شوند و در سامانه نیز اعلام می گردد.

نتیجه نهایی داوری مقالات

براساس گزارش دبیرخانه علمی همایش نتیجه داوری مقالات در موارد زیر دسته بندی شده است:

-       مقالاتی که برای بررسی در مجلات علمی- پژوهشی پذیرفته شدند

-       مقالاتی که برای چاپ در مجموعه مقالات پذیرفته شدند و قابل ارائه در همایش هستند

-       مقالاتی که برای چاپ در مجموعه مقالات پذیرفته شدند

-       مقالاتی که برای چاپ در چکیده مقالات پذیرفته شدند

-       مقالاتی که مورد پذیرش قرار نگرفتند

 چنانچه مقاله ای به دبیرخانه ارسال شده و عنوان آن در هیچیک از جدول های زیر نیامده است، به دبیرخانه اعلام شود.

پس از اعلام نتیجه داوری مقالات ارسال شده برای مجلات علمی- پژوهشی ، مقالاتی که پذیرش انتشار در مجلات را دریافت نکنند در مجموعه مقالات منتشر می شوند و در سامانه نیز اعلام می گردد.

مقالاتی که برای چاپ در مجلات علمی- پژوهشی پذیرفته شدند

عنوان مقاله

مجله -نتیجه اعلام شده

1.      بررسی مفهوم تکامل در اشعار مولانا براساس نظریه استعاره‌ی شناختی: مدلِ فرهنگیِ استعاره‌‌ زنجیره‌بزرگ

ادبیات عرفانی- پذیرش

2.      دقوقی فراداستانی پسامدرن

ادبیات عرفانی- پذیرش

3.      دیگری به مثابۀ خود/ آیینه گردانی شمس و مولانا از دیدگاه  ژاک لکان

ادبیات عرفانی- پذیرش

4.      شخصیت شناسی «شمس» و «مولوی» در غزل جوان  

درخواست  اصلاحات

5.      غَزَلْ‏ نیایش‏ های مولوی (بررسی غزل‏ نیایش‏ های مولوی به مثابۀ نوع ادبی فرعی)

گوهر گویا- پذیرش با اعمال اصلاحات

6.      کاربرد عناصر زبان عامه در غزلیات شمس

گوهر گویا- پذیرش با اعمال اصلاحات

7.      مأخذیابی و تحلیل تصرّفات مولانا و شمس در ادبیات عاشقانۀ عصر اُمَوی

ادبیات عرفانی- پذیرش

8.      مقایسه کلان‏ نمادهای تقابل‏ ساز در مثنوی و غزلیات شمس/ مورد مطالعه: شیر و خورشید

ادبیات عرفانی- پذیرش

9.      منطق حاشیه در مثنوی: سبک ایضاحی و اقتدارِ مولف-راوی

ادبیات عرفانی- پذیرش

10.  مهلتی بایست تا خون شیر شد؛ زایش شمس تبریزی از خون حسین بن منصور حلاج در یک نسخه تعزیه

ادبیات عرفانی- پذیرش

 

مقالاتی که برای چاپ در مجموعه مقالات پذیرفته شدند و قابل ارائه در همایش هستند

 (با توجه به محدودیت‏های دبیرخانه اجرایی با نویسندگانی که ارائه مقاله ایشان در همایش مقدور است تماس گرفته شد)

1.      «ارتباط فراحسی» در دیوان شمس تبریزی

2.      ازدواج مقدس در داستان های مثنوی

3.      اشتراکات و افتراقات در مذهب کلامی و مشرب عرفانی شمس و مولانا

4.      بازشناسی اندیشه و آثار مولوی پس از غیبت شمس  

5.      بررسی اندیشه‌های عرفانی شمس تبریزی در داستان خضر و موسی و تحلیل آن بر مبنای قرآن و آراء صوفیه  

6.      تحلیل گفتمان انتقادی داستان «فروختن صوفیان بهیمۀ مسافر را جهت سماع»

7.      خوانش های متفاوت غزلی از مولوی در رسانه های مختلف

8.      مراوده مریدی و مرادی در مقالات شمس

9.      مولانا و ایدئولوژی­های معاصر

10.  نمود نماد در مقالات شمس و مقایسه آن با آثار منثور مولانا

11.  واژه‌ شمس وتأثیر آن بر تصویرگری ،تخیل  و واژه‌ گزینی مولانا

12.  تحلیلی رمزگشایانه از داستان «دز هوش ربا» در مثنوی  

13.  شگردهای بازآفرینی معنا در مقالات شمس‌تبریزی

14.  فلسفه و معنای زندگی در مثنوی معنوی

15.  تکرار در غزلیات شمس

16.  تفاوت‏ها و شباهت‏های زبانی شمس تبریزی و شمس‏الدین حافظ شیرازی

مقالاتی که برای چاپ در مجموعه مقالات پذیرفته شدند

1.      «مرگ اندیشی در شعر مولانا»

2.      از بعثتِ حضور شمس تا رستاخیزِ فکریِ مولانا  

3.      بازتاب رئالیسم جادویی در مثنوی معنوی

4.      بررسی استعارة تن در غزلیات شمس

5.      بررسی پارادوکس‌های همسان و ناهمسان در اشعار سنایی و مولانا

6.      بررسی تأثیر اشعار مولانا جلال الدین بلخی رومی بر اشعار کلاسیک ترکمن

7.      بررسی تطبیقی ساختار روایت در داستان گنج نامه ی مقالات شمس و مثنوی معنوی بر اساس نظریه ژرار ژنت  

8.      بررسی جلوه‌های نمایشی نمادین در فضای آرامگاهیِ شمس

9.      بررسی سالک مجذوب و مجذوب سالک با تاکید بر رابطه مریدی ومرادی بین مولانا و شمس

10.  بررسی شخصیت ها در حکایت های مثنوی مولوی(دو دفتر اول) با رویکرد روانشناسی کارن هورنای

11.  تاثیر اوضاع سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در پرورش شخصیت شمس

12.  تاثیرپذیری مولانا از عطار نیشابوری(واکاوی اخلاقیات در منطق‌الطیر عطار و بازتاب آن در مثنوی مولانا)

13.  تأویلات مولانا از آیات واحادیث در فیه ما فیه

14.  تحلیل شخصیت شمس بر اساس مثنوی معنوی مولانا

15.  تحلیل غزل­داستان­های مولوی بر اساس نظریۀ ژرار ژنت

16.  تحلیل محتوایی دعا و نفرین در چند متن عرفانی

17.  تحلیلی بر آموزه ی اخلاقی «تواضع» در ساختار معنایی دیوان شمس

18.  جاروی نگار ( بررسی نماد ها در دوبیت از یک غزل مولانا)

19.  جلوه‌های نور در مثنوی و ارتباط آن با شمس تبریزی  

20.  حلّاج از منظر شمس

21.  خوانش های متفاوت غزلی از مولوی

22.  داستان پردازی در غزلیّات شمس

23.  در پرتو دو شمس (تطبیق نظام معرفتی مقالات شمس تبریزی و دیوان شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی)

24.  روابط بینامتنی مکتوبات مولانا و مقالات شمس تبریزی  بر پایه‌ی «تضمین، اقتباس و استشهاد» مؤلفه‌های بینامتنیت ایرانی

25.  روی آفتاب به مولاناست

26.  زبان عرفان در آثار مولانا با تکیه بر خاموشی

27.  شخصیت و شخصیت‌پردازی در مقالات شمس

28.  شمس من و خدای من  

عنوان مقاله

29.  قلب و قالب (بررسی معناپردازی در غزلیات شمس(

30.  قونيّه خاستگاه مولوي

31.  کتاب‌شناسی تحلیلی مقالات نگاشته‌شده پیرامون شمس تبریزی در یک دورۀ بیست ساله (فاصله سال 1377 تا 1397)

32.  مبانی رواداری مذهبی مولانا با اقلیت­های دینی

33.  مردم اندیشی و اندیشه مثبت گرا به انسان و اجتماع در غزلیات شمس

34.  مشترکاتومفترقاتدفتراولمثنویومقالاتشمستبریزی

35.  مفهوم زندگی و مرگ در غزلیات شمس

36.  مكتب دُعا در مثنوي معنوي مولانا  

37.  مولوی شمس اقبال

38.  وجوه اشتراک طریقت ذن بودیسم با اندیشه مولانا

مقالاتی که برای چاپ در چکیده مقالات پذیرفته شدند

عنوان مقاله

1.      احوال و زندگانی شمس‌الدّين تبريزي

2.      ارتباط غیر کلامی ( سکوت)  در آثار منظوم مولانا

3.      بازشناسی اندیشه و آثار مولوی پس از دیدار شمس تبریزی

4.      بررسی ساختارگرایانه غزلی از مولانا  

5.      بررسی قابلیّت اقتباس ادبی برای سینما در دفتر اوّل مثنوی معنوی (با تأکید بر حکایت کنیزک و پادشاه و مرد بقال و طوطی(

6.      بررسی مفهوم عزّت نفس از نگاه مولانا در حکایت فقیر و گنج مثنوی

7.      بررسی نظریه‌ی «عادة الله» در مثنوی معنوی مولانا جلال‌الدین

8.      بررسی نقد کهن الگویی آب در داستان کلوخ انداختن تشنه از سر دیوار

9.      تحلیل تاثیر مولانا بر شکوفایی شمس تبریزی و شرح جمله "آن خطاط ..." بر اساس مدل پنجره جوهری

10.  تحلیل شادی در اندیشه مولانا

11.  تصاویر عرفانی مولوی با الهام از شمس

12.  تماشایِ شمس از روزنهی ذهن و زبانِ مولانا  

13.  خوانش شعری از مولوی طبق دیدگاه خواننده‌محوری و نظریه دریافت  

14.  شکوه و شکایت در غزلیات شمس  

15.  شمس ، آینه مولانا

16.  شیوه ی قصه پردازی مولانا در مثنوی معنوی

17.  مرگ یا تَرک (پژوهشی در مرگ شمس تبریزی)

مقالاتی که مورد پذیرش قرار نگرفتند

1.      احوال وزندگانی شمس تبریزی

2.      اشاره های طبی مولوی در حیطه "پزشکی جغرافیائی"  

3.      بررسی کهن الگوی پرسونا (نقاب) در مثنوی معنوی(دفتر اول)

4.      جایگاه مولانا و شمس در کشورهای اروپایی و بیان برخی تفاوت های آنان از لحاظ زندگی فردی  

5.      شادی و نشاط در مثنوی مولوی از منظر روانشناسی

6.      ضرورت جهانی شدن شمس تبریزی  

7.      غبار روبی جان

8.      کیمیا خاتون ونقش وی در زندگی شمس

9.      مفتی شمس نوش  

10.  مولانا وشمس، در عصر حاضر كائنات  

11.  نقش شمس در آفرینندگی مولانا  

12.  نماز در آیینه ی غزلیات شمس  

 

 

 بازگشت1397/05/27
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !