این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رئيس شوراي سياستگذاري: دكتر حسينعلي قبادي
رئيس همايش : سيد فتاح كبيري
دبير علمي : دكتر زهرا حياتي
مسئول انجام كليه امور و هماهنگي هاي مربوط به پژوهشگاه در برگزاري همايش: دكتر محمدسالار كسرايي
دبير اجرايي: رضا جعفرپور
نماينده تفاهم نامه فيمابين پژوهشگاه و توليت: افسر الملوك ملكي
كارشناس اجرايي دبيرخانه علمي: حميده موسوي نژاد
امور بين الملل: مرتضي برين
مدير برگزاري: امير هنرور
مدير داخلي: صابر عباسي اقدم
دبيرخانه علمي همايش: پژوهشكده زبان و ادبيات (پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي)
روابط عمومي: فاطمه رحيم لو
كميته برگزاري: دكتر سيد حسين حسن زاده، غلامرضا صنعتي و مهدي حضرتي
كميته اسكان و تشريفات: هادي ناصح نبا