این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > محورهای همایش
.: محورهای همایش

1.         احوال و زندگاني شمس تبريزي

2.         مذهب كلامي شمس تبريزي

3.         مشرب عرفاني شمس تبريزي

4.         پيوند مذهب كلامي و مشرب عرفاني شمس تبريزي

5.         ديدگاه ‏هاي شمس تبريزي درباره ديگر عارفان

6.         نسخه ‏پژوهي مقالات شمس تبريزي

7.         نقد انديشه و آثار شمس تبريزي در آثار گذشتگان و معاصران

8.         نقد شمس و مولانا پژوهی در خارج از کشور

9.         اشتراكات و افتراقات در مذهب كلامي شمس و مولانا

10.     اشتراكات و افتراقات در مشرب عرفاني شمس و مولانا

11.     بازخواني عرفان اسلامي در انديشه و آثار شمس و مولانا

12.     بازشناسي انديشه و آثار مولوي پيش از ديدار شمس تبريزي

13.     بازشناسي انديشه و آثار مولوي پس از ديدار شمس تبريزي

14.     بازشناسي انديشه و آثار مولوي پس از غيبت شمس تبريزي

15.     بازخواني انديشه و شخصيت شمس تبريزي در مثنوي، غزليات و آثار مكتوب مولانا

16.     بازشناسي انديشه و آثار  شمس تبريزي و مولانا با رويكردهاي نقد ادبي

17.     آسيب ‏شناسي نقدهاي جديد درباره انديشه و آثار شمس و مولانا

18.     بازشناسي انديشه و آثار شمس و مولانا با رويكردهاي ميان‏ رشته ‏اي