این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > ایده های برتر همایش
.: ایده های برتر همایش

در اين بخش از همايش، كميته علمي در نظر دارد ايده هاي بديع را مورد توجه قرار دهد. هر ايده  لازم است از شرايط زير برخوردار باشد تا گواهي پذيرش دريافت نمايد:

الف- تنظيم در حداقل 1000 و حداكثر 3000 كلمه، شامل: 1. چكيده (200 كلمه)، 2. مقدمه (250 كلمه دربردارنده سابقه ايده به لحاظ شكل گيري و مستندات آن)، 3. بخش اصلي (شامل: الف. تبيين ايده و تعيين حدود و روش علمي آن؛ ب. معرفي ايده هاي رقيب يا مشابه، در صورت وجود)، 4. پيشنهادهاي پژوهشي، .5. منابع.

ب- برخورداري از مسئله و توجيه ابداعي بودن آن؛

- مسبوق بودن به مقالات و كتابهاي چاپ شده كه سوابق ايده را نزد محقق نشان دهد.

  يادآور مي شود ايده هاي پيشكسوتان در بخش جداگانه اي بررسي مي شود و استادان صاحبنظر مي توانند بر اساس سوابق علمي و آموزشي و تجربي، ايده خود را تبيين كنند.